Voertuig ingeschreven op naam van uw bedrijf?

10 maart 2020 | Charlotte Lerat

Hamer rechter

Hou dan steeds de gegevens bij van alle gebruikelijke bestuurders en vermijd zo een zware financiële boete tot wel € 96.000!

Artikel 67ter van de Wegverkeerswet bepaalt dat:

    • Indien een verkeersovertreding (hoe klein deze ook mag zijn) werd begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een rechtspersoon,
    • En de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd,
    • De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigt, ertoe gehouden is om de identiteit van de onmiskenbare bestuurder op het ogenblik van de feiten mee te delen of, indien zij deze niet kent, de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor het voertuig.

Het Openbaar Ministerie zal per gewone brief aan het adres van uw bedrijf meedelen dat een verkeersinbreuk werd vastgesteld met uw bedrijfsvoertuig en zal u vragen om hen binnen een termijn van 15 dagen de identiteit en de adresgegevens van de bestuurder te laten kennen. U kan de nodige gegevens invullen via een online formulier door in te loggen op www.verkeersboetes.be of door het ingevuld formulier op te sturen via de post.

U bent als zaakvoerder of als bedrijf ertoe gehouden alle nodige maatregelen te nemen om aan deze verplichting te voldoen. Opgelet, deze verplichting geldt ook wanneer u de verkeersinbreuk begaan met uw bedrijfsvoertuig niet betwist en de voorgestelde boete voor deze inbreuk betaalde.

Welke straffen riskeert u als zaakvoerder van uw bedrijf?

(artikel 29ter Wegverkeerswet)

    • Een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden,
     En / of
    • Een geldboete van € 1.600 tot € 32.000.

Welke straffen riskeert uw bedrijf als rechtspersoon?

(artikel 41bis Strafwetboek)

    • Een geldboete van minimum € 4.000 tot € 96.000.

Deze straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen drie jaar.

In de praktijk zullen de politierechtbanken doorgaans een geldboete opleggen, al dan niet gekoppeld met een (gedeeltelijke) uitstel van de straf.

Deze geldboetes staan in schril contrast met de geldboete die de bestuurder van het desbetreffend voertuig opgelegd zou krijgen voor de oorspronkelijk begane verkeersinbreuk.

Enkele tips om geldboetes te vermijden

    • Hou een lijst bij met de data en gegevens van de bestuurders die met uw voertuigen rijden;
    • Speel kort op de bal bij het ontvangen van PV’s en eventuele voorstellen tot onmiddellijke inning of minnelijke schikkingen;
    • Laat de gebruikelijke bestuurder van uw bedrijfsvoertuig eventueel registreren in de Kruispuntbank Voertuigen.

Charlotte Lerat

Charlotte Lerat

Hoofd van de sectie verkeersrecht

Raad en daad

Vragen over uw eigen situatie?

Indien u omtrent uw eigen situatie vragen heeft, aarzel dan niet om ons kantoor te contacteren zodat wij u (vanop de nodige afstand) met raad en daad kunnen bijstaan.

Neem contact op