Privacyverklaring

DUX | LAW, gevestigd te Grote Markt 14, 1800 Vilvoorde (BE 0473.608.537) , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hoe DUX | LAW persoonsgegevens beveiligd

DUX | LAW neemt de bescherming van uw gegevens zeer ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via info@duxlaw.be of op het nummer +32 2 253 26 00.


Persoonsgegevens die DUX | LAW verwerkt

DUX | LAW verwerkt de persoonsgegevens omwille van haar taak als advocaat, zijnde het verlenen van juridische diensten. Een overzicht van persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken vindt u hieronder:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die DUX | LAW verwerkt

DUX | LAW verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen;
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar;
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, gegevens over gezondheid of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.


Met welk doel en op basis van welke grondslag DUX | LAW persoonsgegevens verwerkt

De verschillende grondslagen waarop DUX | LAW persoonsgegevens verwerkt vindt u in artikel 6 AVG en worden tevens hieronder opgesomd:

 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting;
 • Ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
 • Voor het verstrekken van juridisch advies;
 • Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Voor het verwerken van uw sollicitatie.


Hoe lang DUX | LAW gegevens bewaart

DUX | LAW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden na het afsluiten van het dossier bewaard gedurende tien jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden

DUX | LAW verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden die namens ons diensten verlenen. Uw gegevens worden nooit gebruikt voor marketing doeleinden.


Inzage, correctie of uitwissing van uw gegevens

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft tevens het recht te verzoeken dat uw gegevens worden overgedragen. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, uitwissing of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@duxlaw.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. DUX | LAW houdt eraan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de dertig dagen te reageren op uw verzoek. U dient voor ogen te houden dat DUX | LAW gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, uitwissing of overdraging. Dit omwille van wettelijke verplichtingen, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.


DUX | LAW wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens: GegevensbeschermingsautoriteitDrukpersstraat 35, 1000 Brussel+32 (0)2 274 48 00+32 (0)2 274 48 35contact@apd-gba.be