Onbetaalde facturen innen: hoe doet u dat?

26 oktober 2021 | Louise Versin

Elke onderneming wordt wel eens geconfronteerd met openstaande facturen. Gelukkig bestaan er verschillende mogelijkheden om het risico op wanbetalers te beperken. Wanneer een klant na herhaaldelijke aanmaningen alsnog nalaat om te betalen, zal u juridische stappen moeten ondernemen. Indien uw klant een onderneming is, kan de procedure tot invordering van onbetwiste schuldvorderingen eventueel soelaas bieden. Is uw klant een consument? Dan zal u moeten dagvaarden voor de bevoegde rechtbank.

De minnelijke invordering

Voorkomen is beter dan genezen, zeker wanneer men spreekt over onbetaalde facturen. Het is dan ook cruciaal om voorafgaandelijk duidelijke betalingsafspraken te maken met uw cliënt. Dit kan onder meer door te voorzien in de betaling van een voorschot, door in uw algemene voorwaarden een duidelijke betaaltermijn op te nemen en te voorzien in een duidelijke klachtenprocedure.

Meer weten over algemene voorwaarden? Klik hier!

Is de opgegeven betaaltermijn verstreken en is er nog niets of slechts een deel betaald? Dan stuurt u best een eerste aanmaning naar uw klant. Blijft een betaling alsnog uit? Reageer dan zo snel mogelijk. Ga rond de tafel zitten met uw klant en probeer in onderling overleg tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan schakelt u best een advocaat in.

B2B: De invordering van onbetwiste schuldvorderingen

Sinds 2 juli 2016 kan u via de IOS-procedure onbetaalde B2B-facturen rechtstreeks via de deurwaarder innen, zonder eerst via de rechter te moeten gaan. De procedure moet steeds ingeleid worden via een advocaat en wordt verder gevoerd door de gerechtsdeurwaarder. Deze zal aan de schuldenaar eerst een ‘aanmaning tot betaling’ betekenen. Vanaf dan heeft de schuldenaar één maand de tijd om de factuur te betwisten of om afbetalingstermijnen te verzoeken.

Reageert de schuldenaar helemaal niet? Dan zal de gerechtsdeurwaarder acht dagen na het verstrijken van de antwoordtermijn van één maand, een proces-verbaal opmaken. Dit proces-verbaal heeft dezelfde kracht als een beslissing van de rechtbank.

Indien de schuldenaar alsnog reageert, moet hij binnen de maand zijn redenen van de betwisting opgeven. In dat geval stopt de procedure, en zal u de schuld enkel nog via de gewone rechtbank kunnen invorderen.

Wanneer uw klant de factuur betwist vooraleer u verdere stappen kon nemen, kan er geen IOS-procedure meer opgestart worden en zal u genoodzaakt zijn om tot dagvaarding over te gaan.

B2C: De invordering van onbetaalde facturen bij de consument

De invordering van onbetaalde facturen bij particulieren gebeurt daarentegen klassiek via de rechtbank. Vooraleer er een dagvaarding in de brievenbus van uw klant belandt, zal de klant nog een laatste maal in gebreke gesteld worden. Indien hier geen gunstige reactie op komt, kan er overgegaan worden tot dagvaarding en zal de rechter zich buigen over het dossier.

Van zodra er een vonnis bekomen werd, zal het dossier terecht komen bij de gerechtsdeurwaarder, die zal toezien op de uitvoering van het vonnis en de invordering van de openstaande sommen.

De inning van onbetaalde facturen is maatwerk

Voor sommige debiteuren is een aanmaning al voldoende, voor anderen is een procedure nodig. Het innen van onbetaalde facturen is daarom maatwerk.

Aangezien het geen zin heeft om bijkomende uitvoeringskosten te maken wanneer uw klant, bijvoorbeeld ten gevolge van een faillissement, niet in de hoedanigheid verkeert om de openstaande sommen terug te betalen, dient er steeds de nodige aandacht besteed te worden aan de solvabiliteit van de debiteur. Met onze jarenlange expertise op het vlak van invorderingen, zoeken wij samen met u naar de beste oplossing op maat van uw onderneming. De kosten- batenanalyse en het uiteindelijke resultaat staan hierin steeds centraal.

Wij focussen op de invordering van uw onbetaalde factuur zodat uw focus voor de volle 100 % kan liggen op uw business. Aarzel dan ook niet om ons te contacteren!


Raad en daad

Vragen over uw eigen situatie?

Indien u omtrent uw eigen situatie vragen heeft, aarzel dan niet om ons kantoor te contacteren zodat wij u met raad en daad kunnen bijstaan.

Neem contact op