Het Europees aanrijdingsformulier invullen: waar moet ik op letten?

15 juli 2021 | Charlotte Lerat

Het Europees aanrijdingsformulier werd ingevoerd om de bij een ongeval betrokken bestuurders, zelfs indien ze elkaars taal niet begrijpen en dus niet weten wat de andere partij heeft geschreven, in de mogelijkheid te stellen samen een aangifteformulier op te stellen.

Men vindt dus hetzelfde aanrijdingsformulier terug in alle Europese landen.

Aangezien het tegensprekelijk aanrijdingsformulier het vertrekpunt zal zijn bij de beoordeling van de aansprakelijkheid na een verkeersongeval, is het van groot belang om dit correct in te vullen.

Enkele nuttige tips

1. Omschrijf duidelijk waar het ongeval plaatsvond.

In eerste instantie vult u de plaats in onder de rubriek 2 “lokalisatie” bovenaan.
Nadien kunnen de straatnamen ook vermeld worden in de rubriek 13 “situatieschets”, net zozeer als de verkeersborden en verkeerslichten aanwezig op de plaats van het ongeval.

2. Zijn er getuigen aanwezig? Vermeld dan zeker hun contactgegevens!

Deze gegevens vult u in onder de rubriek 5 “getuigen”.

Indien er betwisting bestaat over de omstandigheden van het ongeval tussen de betrokken bestuurders kan men achteraf beroep doen op deze getuige(n) om een verklaring op te stellen.

Een getuige is uiteraard een persoon die het ongeval heeft zien gebeuren. Deze persoon dient objectief en onafhankelijk te zijn. Een passagier in een bij het ongeval betrokken voertuig zal doorgaans niet als onafhankelijk worden beschouwd.

3. De rubrieken 12 “toedracht” en 13 “situatieschets” zijn de belangrijkste voor het bepalen van de aansprakelijkheid.

In de gemeenschappelijke rubriek 12 dient iedere bestuurder voor zich het vakje aan te kruisen dat het best omschrijft wat hij of zij deed ten tijde van het ongeval. Stond u stil of voerde u één van de vermelde manoeuvres uit? Dan dient u dit aan te duiden, maar denk goed na vooraleer u een of meerdere vakjes aankruist.

De aangekruiste vakjes geven immers meer uitleg over de situatieschets in rubriek 13. De bestuurders tekenen best één gezamenlijke schets die de positie van de voertuigen weergeeft toen zij met elkaar in aanrijding kwamen.

Op de schets kan men ook de straatnamen, de aanwezige verkeersborden, de rijrichting van de voertuigen, de positie van de getuigen, e.d. vermelden.

Bent u het niet eens met de aangekruiste vakjes van de andere bestuurder? Vermeld dit dan bij rubriek 14 “opmerkingen”. Hier kan u de omstandigheden van het ongeval toelichten of tegenspreken.

4. Voeg foto’s toe aan het aanrijdingsformulier.

Foto’s van zowel de positie van de voertuigen na het ongeval, als foto’s van de schade aan de voertuigen zijn belangrijk en geven soms een beter beeld dan de getekende situatieschets.

5. Een laatste praktische tip om u het leven makkelijker te maken.

Door op voorhand uw gegevens met betrekking tot uw voertuig (rubriek 7) en uw autoverzekering (rubriek 8) in te vullen op het aanrijdingsformulier vermijdt u bijkomende stress wanneer u een ongeval hebt.

Heeft u als onderneming verschillende voertuigen ingeschreven welke gebruikt worden door verschillende bestuurders? Dan kan u zelfs stickers laten drukken waarop de gegevens voorzien in de rubrieken 6, 7 en 8 worden overgenomen.

Nog steeds discussie met de andere bestuurder?

Blijft er toch discussie bestaan met de andere betrokken bestuurder over de omstandigheden van het ongeval of zijn er gewonden bij het verkeersongeval? Bel dan meteen de politiediensten op. De politieagenten kunnen jullie alsnog begeleiden bij het invullen van het aanrijdingsformulier of zullen zelf een proces-verbaal opstellen.

Het aanrijdingsformulier is ingevuld, wat nu?

Indien beide bestuurders het eens zijn over het ingevulde aanrijdingsformulier dient men het aanrijdingsformulier te ondertekenen. Iedere bestuurder ontvangt vervolgens één exemplaar (het originele formulier of de doordruk van het formulier) en vult de achterzijde van het formulier in.

Het spreekt voor zich dat men na de ondertekening van het aanrijdingsformulier niets meer mag wijzigen of toevoegen aan de voorzijde.

Ten slotte dient men het aanrijdingsformulier, liefst binnen de 8 dagen, over te maken aan zijn verzekeringsmaatschappij of verzekeringsmakelaar.

Geen minnelijke regeling met de tegenpartij?

Komt er maar geen minnelijke regeling tot stand met de tegenpartij en blijft u achter met schade aan uw voertuig dat niet vergoed wordt? Neem dan zeker contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten. Wij zullen u een gemotiveerd juridisch advies geven omtrent de slaagkansen van een gerechtelijke procedure voor de bevoegde politierechtbank ter recuperatie van de door u geleden schade.

Betrokken bij een ongeval?
Lees hier meer over wat u te doen staat.


Charlotte Lerat

Charlotte Lerat

Hoofd van de sectie verkeersrecht

Raad en daad

Vragen over uw eigen situatie?

Indien u omtrent uw eigen situatie vragen heeft, aarzel dan niet om ons kantoor te contacteren zodat wij u met raad en daad kunnen bijstaan.

Neem contact op